Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

5 Elektroniske sjøkart

ENC (Electronic Navigational Charts) er den internasjonale betegnelsen for offisielle elektroniske sjøkart. I Norge er det Kartverket som er sjøkartmyndighet, og produserer og oppdaterer landets offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er).

ENC-er produseres i henhold til International Hydrographic Organization-standarden S-57, som alle sjøkartverk verden over bruker for å produsere tilsvarende elektroniske sjøkart for sine farvann.

ENC-er for hele norskekysten er tilgjengelig via autoriserte PRIMAR-distributører. For informasjon om dekning og oversikt over distributører, se www.primar.org.

5.1 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

ECDIS er et typegodkjent navigasjonssystem som oppfyller SOLAS' krav til navigasjonsutrustning under gitte kriterier. Installeres en ENC på et slikt system, kan det brukes til navigasjon på samme måte som et oppdatert papirsjøkart, forutsatt at ENC-en holdes oppdatert.

Andre typer ikke-offisielle elektroniske sjøkart, eksempelvis kart produsert av privat industri eller rastersjøkart, kan kun benyttes som et supplement i forbindelse med navigasjon.

Som backup-system godkjennes en av disse løsningene for norske skip:

  1. Oppdaterte papir sjøkart eller
  2. ECDIS nummer 2 tilkoplet nødkraftkilde

IMO-krav om bruk av ECDIS

International Maritime Organization (IMO) sin Maritime Safety Committee (MSC) stiller krav om obligatorisk bruk av ECDIS, avhengig av fartøystype og størrelse.

5.2 Elektroniske sjøkart (ENC) for norskekysten

Offisielle elektroniske sjøkart (ENC) er vektorkart produsert i samsvar med spesifikasjoner gitt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO), og utgitt med godkjenning av et nasjonalt sjøkartverk. En ENC inneholder all informasjon som er nødvendig for sikker seilas.

Grunnlaget for norske ENC-er er enten hentet fra digitalisering/scanning av eksisterende sjøkart, eller direkte fra databaser. Dataene inngår i en sømløs database hvor hver ENC utgjør en kartcelle. Hver kartcelle blir identifisert ved et unikt nummer.

Innholdet i en ENC og papirkartet for samme område er ikke nødvendigvis identiske. Eksempelvis kan en ENC inneholde mer dybdeinformasjon enn papirkartet, mens landinformasjon og navn i dag kan være redusert sammenlignet med det som finnes i papirkartene.

Dybder langs kai

Kaidybder har ingen egen objektklasse i ENC. De er ordinære "soundings" vist i målt posisjon. Kaidybder er målt ved kaifront eller to meter utenfor kai avhengig av når dybdene ble målt. Kaidybder målt ved kaifront kan være presentert litt utenfor kaien i det elektroniske kartet (ENC) for å bedre lesbarheten i ECDIS.

Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger)

Elektroniske kart har muligheten for automatisk oppdatering om bord. Oppdateringer (ER-meldinger) blir utgitt for norske ENC-er i samsvar med kartendringer publisert gjennom Etterretninger for sjøfarende.

Oppdateringen av de elektroniske kartene starter ved utgivelsen av hver utgave av Etterretninger for sjøfarende (Efs). Alle oppdateringer vil så være utført før utgivelse av neste hefte av Etterretninger for sjøfarende (det vil si i løpet av en 14 dagers periode). ER-meldinger kan også inneholde oppdateringer som ikke er publisert i Efs.

Kartverket sjødivisjonen utgir samtlige foreløpige (P) meldinger og midlertidige (T) meldinger som har vært kunngjort i Efs. Disse utgis på lik linje som andre oppdateringer i ENC. Oppdateringer for ENC-er distribueres gjennom PRIMAR. Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger) omfatter i dag i hovedsak punkt- og linjeobjekter som lykter, sjømerker, kabler, luftspenn, sjømåling av mindre områder o.a.

Ved større endringer som eksempelvis ved nymåling av et større område vil en kartcelle bli utgitt som "ny utgave" (New Edition). "Nye utgaver" (New Editions) kan også bli utgitt av datatekniske årsaker.

Termer som brukes

Termer som i dag benyttes i forbindelse med utgivelse av norske elektroniske kart (ENC-er) og oppdatering av disse:

Nytt datasett (new dataset) (EN - ENC New): ENC data ikke tidligere utgitt for området for angitte navigasjonsformål.

Oppdatering (update) (ER - ENC Revision): endringer av informasjon i et eksisterende datasett.

Ny versjon (NE - new edition) av et datasett: inkluderer i tillegg til tidligere ER meldinger også ny informasjon som ikke tidligere har blitt distribuert gjennom oppdateringer.

Advarsel

Bruk av moderne utstyr gir mulighet for å strekke informasjonen i kartet ut over den bruken den er beregnet for. Dette advares det på det sterkeste mot. Den sjøfarende er til enhver tid ansvarlig for å sette seg inn i og bruke informasjonen i sjøkartet på en forsvarlig måte og ta hensyn til de begrensninger som kartet gir.

Meld inn feil i ENC

Feil, mangler eller ønsker om forbedringer i norske ENC-er kan meldes inn i web-tjenesten ENC Improver.

Alle brukere som abonnerer på norske ENC-er (som har en ENC-lisens) kan ta i bruk ENC Improver. Ta kontakt med din leverandør av ENC som vil sørge for å gi deg brukertilgang til ENC Improver.

Når ENC Improver er installert på datamaskinen kan navigatøren enkelt sende inn sin tilbakemelding ved å klikke rett i kartbildet i ENC Improver der problemet eller ønsket om endring ligger. Et enkelt tilbakemeldingsskjema fylles ut. Last opp eventuelle vedlegg. Send inn. For å sende inn tilbakemeldingen er du avhengig av tilgang til internett.

Etter å ha sendt inn tilbakemelding kan du følge status for saken i web-tjenesten, hvor de innmeldte sakene følges opp. Tilbakemeldinger på norske ENC-er kan også sendes til kundesenter@kartverket.no.

Navigasjonsmål (målestokksklasser)

Norske ENC-er er delt inn i ulike navigasjonsformål (målestokksklasser) etter anbefalinger fra den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO):

Brukerband
Navigational purposeNameScale RangeUsed in Norwegian ENCsMatching Scale Range
1 Overview <1:1 499 999 1 500 000 200 NM, 96 NM
2 General 1:350 000 – 1:1 499 999 700 000, 350 000 48 NM, 24 NM
3 Coastal 1:90 000 – 1:349 999 180 000, 90 000 12 NM, 6 NM
4 Approach 1:22 000 – 1:89 999 22 000 3 NM, 1.5 NM
5 Harbour 1:4000 – 1:21 999 12 000, 8000 0.75 NM, 0.5 NM, 0.25 NM
6 Berthing > 1:4000 3999 and larger < 0.25 NM

5.3 ZOC-diagram

Kartgrunnlaget vil for mange områder være basert på sjømålingsdata hvor posisjonsnøyaktigheten er dårligere enn det som i dag er mulig ved bruk av moderne posisjoneringssystemer. I en ENC er datakvaliteten for hydrografiske data angitt i kvalitetssoner (Zones of Confidence) hvor kvaliteten er vurdert ut fra tre faktorer; posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybde og dekningsgrad av havbunnen.

ZOC-diagrammet forteller om kvaliteten på dybdedataene i de forskjellige områdene, og tar for seg fem kvalitetskategorier (A1 til D).

Fram til høsten 2013 ble hovedsakelig kategoriene B og C benyttet for norske kystfarvann ut fra følgende klassifisering:
ENC-er med kildedata fra eldre sjømåling (før ca. 1950) er gitt ZOC-verdi C, mens ENC-er med kildedata fra sjømåling yngre enn ca. 1950 er gitt ZOC-verdi B.

Fra 1. januar 2014 blir områder som er målt med multistråleekkolodd og som ellers tilfredsstiller kravene angitt med kategoriene A1 eller A2. Avgrensningen for de forskjellige soner blir lagt til kartdataene slik at man til enhver tid kan se på skjermen hvilken sone man er i.

Navigatører må vise stor forsiktighet ved anvendelse av (D)GPS og elektroniske sjøkart i områder med gamle sjømålingsdata, da nøyaktighet og fullstendighet i dybdeangivelser ikke er i samsvar med moderne standard.

For øvrig bør navigatørene sørge for at navigeringen til enhver tid foregår med gode marginer og i samsvar med forsvarlig navigasjonsmessig praksis.

For fullstendig beskrivelse henvises det til publikasjonen S57 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data.

ZOC Category
1245
ZOC1 Position Accurancy2 Depth Accurancy3 Seafloor Coverage Typical Survey Characteristics5
A1 ± 5 m + 5% depth = 0.50 + 1%d Full area search undertaken. Significant seafloor features detected4 and depths measured. Controlled, systematic survey6 high position and depth accuracy achieved using DGPS or a minimum three high quality lines of position (LOP) and a multibeam, channel or mechanical sweep system.
Depth (m) Accurancy (m)

10
30
100
1000

± 0.6
± 0.8
± 1.5
± 10.5

A2 ± 20 m = 1.00 + 2%d Full area search undertaken. Significant seafloor features detected4 and depths measured. Controlled, systematic survey6 achieving position and depth accuracy less than ZOC A1 and using a modern survey echosounder7 and a sonar or mechanical sweep system
 Depth (m) Accurancy (m)
10
30
100
1000
± 1.2
± 1.6
± 3.0
± 21.0
B ± 50 m = 1.00 + 2%d   Full area search not achieved; uncharted features, hazardous to surface navigation are not expected but may exist. Controlled, systematic survey achieving similar depth but lesser position accuracies than ZOC A2, using a modern survey echosounder5, but no sonar or mechanical sweep system.
Depth (m) Accurancy (m)
10
30
100
1000

± 1.2
± 1.6
± 3.0
± 21.0

C ± 500 m = 2.00 + 5%d Full area search not achieved, depth anomalies may be expected. Low accuracy survey or data collected on an opportunity basis such as soundings on passage.   
Depth (m) Accurancy (m)
10
30
100 1000

± 2.5
± 3.5
± 7.0
± 52.0

D worse than ZOC C worse than ZOC C Full area search not achieved, large depth anomalies may be expected. Poor quality data or data that cannot be quality assessed due to lack of information.
U Unassessed – The quality of the bathymetric data has yet to be assessed

Remarks:

To decide on a ZOC Category, all conditions outlined in columns 2 to 4 of the table must be met.

Explanatory notes quoted in the table:

1 The allocation of a ZOC indicates that particular data meets minimum criteria for position and depth accuracy and seafloor coverage defined in this Table. ZOC categories reflect a charting standard and not just a hydrographic survey standard. Depth and position accuracies specified for each ZOC category refer to the errors of the final depicted soundings and include not only survey errors but also other errors introduced in the chart production process. Data may be further qualified by Object Class 'Quality of Data' (M_QUAL) sub-attributes as follows:

a) Positional Accuracy (POSACC) and Sounding Accuracy (SOUACC) may be used to indicate that a higher position or depth accuracy has been achieved than defined in this Table (e.g. a survey where full seafloor coverage was not achieved could not be classified higher that ZOC B; however, if the position accuracy was, for instance, ± 15 metres, the sub-attribute POSACC could be used to indicate this).

b) Swept areas where the clearance depth is accurately known but the actual seabed depth is not accurately known may be accorded a 'higher' ZOC (i.e. A1 or A2) providing positional and depth accuracies of the swept depth meets the criteria in this Table. In this instance, Depth Range Value 1 (DRVAL1) may be used to specify the swept depth. The position accuracy criteria apply to the boundaries of swept areas.

c) SURSTA, SUREND and TECSOU may be used to indicate the start and end dates of the survey and the technique of sounding measurement.

2 Position Accuracy of depicted soundings at 95% CI (2.45 sigma) with respect to the given datum. It is the cumulative error and includes survey, transformation and digitizing errors etc. Position accuracy need not be rigorously computed for ZOCs B, C and D but may be estimated based on type of equipment, calibration regime, historical accuracy etc.

3 Depth accuracy of depicted soundings = a + (b*d)/100 at 95% CI (2.00 sigma), where d = depth in metres at the critical depth. Depth accuracy need not be rigorously computed for ZOCs B, C and D but may be estimated based on type of equipment, calibration regime, historical accuracy etc.

4 Significant seafloor features are defined as those rising above depicted depths by more than:

  DepthFeature
a. <40 m 2 m
b. >40 m 10% depth

A full seafloor search indicates that a systematic survey was conducted using detection systems, depth measurement systems, procedures, and trained personnel designed to detect and measure depths on significant seafloor features. Significant features are included on the chart as scale allows. It is impossible to guarantee that no significant feature could remain undetected, and significant features may have become present in the area since the time of the survey.

5 Typical Survey Characteristics - These descriptions should be seen as indicative examples only.

6 Controlled, systematic surveys (ZOC A1, A2 and B) - surveys comprising planned survey lines, on a geodetic datum that can be transformed to WGS 84.

7 Modern survey echosounder - a high precision single beam depth measuring equipment, generally including all survey echosounders designed post 1970.".

Til toppen