Meldinger på e-post

Meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs) sendes:

 • på e-post til efs@kartverket.no
 • per post til Kartverket Sjødivisjonen, Postboks 60, 4001 Stavanger

Dette gjelder både løpende meldinger og meldinger om permanente endringer.

Krav til oppfølging fra innsender

Det stilles krav til at bidragsyterne følger opp at innsendt informasjon blir kunngjort i Efs/sjøkart slik som tiltenkt.

Se ellers kontaktinformasjon og ofte stilte spørsmål i veiviseren (fliken på høyre side av nettsiden).

Leveranse av data

Endringer og rettelser til Efs kan leveres på forskjellige format; for eksempel SOSI, Shape eller en kartskisse.

Det er viktig at Kartverket får vite hvilket datum og koordinatsystem data leveres på.

Tilleggsinformasjon som kan være oss til hjelp er:

 • Stedsbeskrivelse og koordinater på kart/skisse
 • Stedsnavn, bruk gjerne stedsnavn fra sjøkart
 • Sjøkartnummer hvis sjøkart

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel du kan bruke er norgeskart.no. Her finnes blant annet opplysninger om kart, stedsnavn og posisjon i UTM-koordinater.

Du finner mye nyttig informasjon i «Efs nr. 1» og på siden «Bruker du Efs? Dette må du lese».

Eksempler datum, koordinatsystem og formater:
Datum WGS84 Euref89 Ed50  
Koordinat-system Geografiske N, E
(grader minutt og
ev. sekund)
UTM, oppgi sone NGO, oppgi akse  
Format SOSI Shape Tekstfil, xy(z)-
koordinater
S-57

Se oversikt med innleveringsfrister for meldinger til Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Viktig for sjøsikkerheten

Det er viktig for sikkerheten til sjøs at offisielle sjøkart blir raskt og kontinuerlig oppdatert. Dette gjelder spesielt ved etablering og endring av installasjoner i sjø som kan ha betydning for sikker ferdsel.

Mangelfull oppdatering kan føre til skade på fartøy og installasjoner som kan lede til erstatningskrav fra tredjepart. Kartverket tar ikke ansvar for manglende oppdatering der hvor installasjonseier ikke har sørget for å sende inn tilstrekkelig informasjon.

Bidragsytere av nautisk informasjon til Efs

De viktigste bidragsytere av nautisk informasjon til Etterretninger for sjøfarende (Efs):

 1. Statlige etater som Kystverket, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, Havnevesen og kommuner. 
  Typiske data er lykter og merker, broer, fiskeoppdrett, kaier, utfyllinger, moloer m.m.
   
 2. Private aktører som foretar utbygginger eller endringer i sjø som kan ha betydning for sikker ferdsel til sjøs.
  Det kan være nye/endrede kaier, småbåthavner, moloer, fiskeoppdrett, utfyllinger, luftspenn, sjøkabler m.m.
   
 3. Private aktører som foretar etableringer i sjø som ikke har betydning for sikker ferdsel til sjøs, men hvor objektet kan skades av ankring eller fiske.
  Typisk rørledninger eller oljerelatert utstyr på havbunnen i Nordsjøen.