Regionreformen - konsekvenser av å endre kommunenummer

1. januar i 2020 blir Hedmark og Oppland slått sammen til ett fylke. Som en konsekvens av sammenslåingen får alle kommunene i det nye fylket nytt kommunenummer.

Kartverket er av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet tildelt rollen som Teknisk koordinator av IKT – spørsmål i forbindelse med kommune- og regionreformene.

Erfaring fra Trøndelag

Erfaringene fra sammenslåing av fylkene i Trøndelag er at kompleksiteten ved endring av kommunenummer er underestimert. Derfor er det viktig at det er fokus på dette i kommunene.

Sjekkliste

Kartverket har bygd opp en sjekkliste til hjelp for kommunen, som belyser oppgaver og konsekvenser av at kommunene må endre kommunenummer.

I sjekklisten pekes det på en rapport som er utarbeidet i regi av KS, knyttet spesielt til konsekvenser for endring av kommunenummer. Vi vil sterkt oppfordre kommunen til å gjøre seg kjent med sjekklisten til Kartverket generelt og rapporten fra KS spesielt.

Retting i matrikkel og /eller grunnbok

Den oppgaven som må startes tidligst i dette arbeidet, er knyttet mot matrikkelfaget og sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok. Avvik mellom disse to registrene må rettes opp før 1. januar 2020. Det er også andre avvik i matrikkelen som må rettes.

Status i Hedmark og Oppland:

  • Lister som går på avvik mellom matrikkel og grunnbok er sendt ut i februar 2018
  • Resterende lister over tilfeller som må rettes i matrikkelen er sendt ut i april 2018

Det forventes at kommunen som lokal matrikkelmyndighet avsetter nok ressurser til opprettingsarbeidet.