Stor interesse

Alle kommuner i Agder som blir berørt av reformen var invitert. Det var godt oppmøte med over 20 kommuner representert. Til sammen var det påmeldt ca. 60 deltakere, hovedsakelig fra ledelse, IKT og matrikkel fra kommunene.

Todelt program

Det var lagt opp til et todelt program. Første del av programmet var mer politisk rettet og overordnet i forhold til prosessene knyttet til kommune- og regionreformene.

Siste del av programmet var mer teknisk, med fokus på oppgaver som må gjennomføres i kommunene som en følge av reformen.

Statssekretær Aase Marthe J Horringmo åpnet den faglige delen med et engasjert innlegg om kommune-Norge i endring. Hun orienterte om utfordringsbildet og målsetningen med reformarbeidet. Hun var også innom temaer som innovasjon og digitalisering innenfor kommunesektoren.

Etter innlegget var det satt av tid til spørsmål og diskusjon. Regiondirektør i KS, Jan Inge Tungesvik ledet denne sekvensen. Det ble en god diskusjon og mange interessante avklaringer i forhold til flere av temaene fra innlegget.

 

Aase Marthe J. Horringmo, KMD, og Jan Inge Tungesvik, KS, i diskusjon (Foto: Lars Fredrik Gyland)

Erfaringer fra kommunesammenslåing i Danmark

I neste innlegg orienterte Lars Bodum fra Aalborg Universitet om kommunesammenslåingen i Danmark. Han orienterte om hva som har skjedd i Danmark på dette området, og hvilke ettervirkninger vi kan se nå 10 – 12 år etter siste reform.

Kommunesammenslåingen i Danmark. Hva har skjedd, og hvilke ettervirkninger kan vi se 10 – 12 år etter?
v/ Lars Bodum, Lektor Ph d. Aalborg Universitet, Institut for Planlæging (Foto: Lars Fredrik Gyland).

Lars Bodum var godt forberedt, og presenterte historien helt fra 1800 tallet og frem til i dag. Det var mange interessante og nyttige sammenstillinger av statistikk og kart. I forhold til den siste reformen i 2007 ble det et omfattende forarbeid av  strukturkommisjonen  (2002 – 2004).

Konklusjonene fra kommisjonen gikk på å slå sammen kommuner (helst frivillig), og å legge ned amtene. Oppgavene ble fordelt mellom kommunene og staten, og samtidig opprettet man 5 nye regioner.

Regionreformen i Norge - viktig med koordinering av IKT innfor statlig sektor

Etter lunsj informerte Bernt Strømsli fra Kartverket om koordinering av IKT innfor statlig sektor i forhold til regionreformen.

Bernt var tydelig på at statlige/ nasjonale registre blir klare i tide slik at kommunene får tilgang til oppdaterte data. Bernt fremholdt videre at arbeidet med digitaliseringsarbeid knyttet til reformene må forankres høyt i organisasjonene, og at det bør tas ut mergevinster, samt legges til rette for dialog med innbyggerne på plattformer som etterspørres i fremtiden.

Sjekklister og status for kommunene i Aust- og Vest-Agder

I siste del av konferansen orienterte Lars Fredrik Gyland fra Kartverket sjekklister for regionreformen og status for arbeidet i de enkelte kommuner.

Lars Fredrik Gyland var tydelig på at dette arbeidet må prioriteres, og at det er mye arbeid også i de kommunene som kun blir berørt av regionreformen.

Gyland informerte om viktigheten av å få ryddet opp i avvik mellom matrikkel og grunnbok, samt andre avvik i matrikkelen. Utfordringen i forhold til mange av avvikene er at det kreves mye dokumentasjon for å få ryddet opp i avvikene, og at dette kan ta mye tid.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Kristiansand: Lars.Fredrik.Gyland @ kartverket.no