Kartverket er Norges sjøkartmyndighet og var naturligvis til stede på det båtpolitiske seminaret som samlet 45 deltakere på Stortinget 5. februar. Innledninger og debatt rundt båtlivets premisser i Norge fylte det tre timer lange seminaret, arrangert av Kongelig norsk båtforbund (KNBF), Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Ny sjøsikkerhetsmelding og havstrategi

Seminaret spente fra ny sjøsikkerhetsmelding, Båtlivsundersøkelsen 2018, seilsportens betydning, rammebetingelser for båtlivet, bransjeoppdatering ved inngangen til 2019 og til nye og miljøvennlige fremdriftsformer.

Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), åpnet seminaret, før statssekretær Magnus Thue (H) fra Nærings- og fiskeridepartementet orienterte om den nye sjøsikkerhetsmeldingen fra regjeringen som er ventet å være klar innen sommeren 2019. Nullvisjonen, ingen dødsfall knyttet til båtlivet, er fortsatt sterkt forankret i det videre strategiarbeidet om sjøsikkerhet, forsikret statssekretær Thue. Lover og regler må først og fremst være faktabasert, mente politikerne. Forebyggende arbeid og å sikre etterlevelse av de reglene som allerede finnes bør være i fokus, framfor å innføre nye regler og restriksjoner.

Havarikommisjonens arbeid med å kartlegge ulykker med fritidsbåter presenteres i april. Denne kartleggingen vil danne faktagrunnlaget for det videre arbeidet med sjøsikkerhet.

Over 900 000 fritidsbåter i Norge

Generalsekretær Endre Solvang i Kongelig norsk båtforbund (KNBF) presenterte resultatene fra Båtlivsundersøkelsen 2018. Fakta fra Båtlivsundersøkelsen la grunnlaget for mye av debatten rundt fremtidens båtliv på seminaret.

– Det er over 900 000 fritidsbåter i Norge. Dette gjør fritidsbåtlivet til et av de aller viktigste og største fritidsaktivitetene i landet, sier Solvang.

Sjøsikkerhet og politikk

Kongelig norsk båtforbund, initiativtaker til det båtpolitiske seminaret, presenterte flere krav og anbefalinger som de mener politikerne bør vurdere:

  • Et offentlig obligatorisk register for alle typer fritidsbåter – alt fra robåt og kajakk til yacht.
  • En sikkerhets-klassifisering for fritidsbåter som gjør at eiere kan opplyse om denne klassifiseringen i det fartøyet registreres i båtregisteret.
  • Strengere krav til lys: Fartøy fra en viss størrelse må ha lys og fjernlys om bord. I dag er det kun krav om lanterneføring – krav om å bli sett.
  • Tydeligere fartsbegrensninger med varsling og skilting, samt merking i sjøkartet.
  • Anbefaling: Bedre opplæring, inkludert med simulatortrening, for førere at hurtiggående fritidsbåter.

– I dag setter kommunene lokale fartsbegrensninger for sine farleder. Kystverket har laget en digital kartløsning som viser de lokale fartsbegrensningene til sjøs, men kun et fåtall av kommunene har lagt sine begrensninger inn i løsningen. Dette spolerer muligheten for en effektiv digital forvaltning og gjenbruk av dataene i eksempelvis våre navigasjonsprodukter, forteller avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Avslutningsvis takket stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) båtpresse, bransjefolk, etatsrepresentanter, departement, stortingspolitikere og organisasjoner for en meget interessant belysning av båtlivets ulike aspekter anno 2019.

DEBATT: Jonny Finstad (H), Tore Andre Johnsen (FrP) og Helge Orten (H) svarte på spørsmål om veivalgene fremover innen fritidsbåtlivet. Geir Inge Lien (SP) var ordstyrer. Foto: KNBF

Leg også:

Kontakt

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
Kartverket sjødivisjonen
Tlf.: 51 85 88 28 / 995 13 848
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no

Gudmund Jønsson
Avdelingsdirketør
Kartverket sjødivisjonen
Tlf.: 51 85 87 44 / 992 90 287
E-post: gudmund.jonsson@kartverket.no