Geodesi handler om å kartlegge endringer i jordas form, orientering og gravitasjonsfelt. Dette gjøres ved hjelp av instrumenter både på bakken og i verdensrommet. Tre datasett fra denne kartleggingen frigjøres nå.

Altimetri, WGS84, TEXT/DAT filer

Målingene viser hvordan havoverflatas høyde definert over en middelvannsflate varierer i perioden fra 2002 til 2010.

Altimetridataene gir havoverflatas høyde over ellipsoiden og tidsserien viser hvordan denne forandrer seg med tiden. Datasettet kan i prinsippet brukes til å beregne klimatisk havnivåendring langs Norskekysten, men tidsserien som er gjort tilgjengelig er for kort til at et pålitelig estimat kan beregnes. Geodesi har per i dag ikke planer om å gjøre tilgjengelig mer av denne type data, med mindre særskilte behov skulle oppstå.

Geoide, WGS84, TEXT/DAT filer

Geoiden er definert som en ekvipotensialflate i jordens tyngdefelt. Filen definerer geoidens høyde over WGS84 ellipsoiden i Norge.

Geoiden (N) kan brukes til å beregne ortometriske høyder (H) (høyde over havet) fra høyder beregnet fra GPS-observasjoner (h). De sistnevnte høydene vil i utgangspunktet være definert i forhold til en ellipsoide. Sammenheng ortometriske og ellipsoidiske høyder: H = h-N. Fra geoiden er det også mulig å beregne loddavviket (loddlinjas avvik fra ellipsoidenormalen), kjent for mange landmålere.

Hastighetsfelt for Norge, ITRF2008, TEXT/DAT filer

Hastighetsfeltet består av hastigheter for 150 permanente norske GPS-stasjoner. For hver stasjon inneholder fila hastigheter for nord, øst og vertikal retning, samt hvert estimat sitt standardavvik. Enheten er millimeter per år.

Hastighetsfeltet beskriver årlig bevegelse i Kartverkets målepunkter (permanente GPS-stasjoner). Geodesi bruker feltet til blant annet å transformere koordinater fra et tidspunkt og til et annet, skille mellom relative og "geosentriske" havnivåendringer, og i studier av landheving, platetektonikk, jordskjelv, jordas indre struktur og historisk isutbredelse.

Gå til nedlastingssidene på Geonorge.no.