Se hele rapporten nederst på denne siden. 

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

De siste årene har stadig flere kommuner bekreftet DOK for sin kommune. Ettersom dataene har blitt tatt i bruk i større grad har det også kommet tilbakemeldinger om innholdskvaliteten i datasettene. Mange av datasettene som ligger på DOK-listen er slett ikke laget med plan- og bygningslov-arbeid i tankene, og derfor er det viktig at man som DOK-bruker har gode metadata å støtte seg på i arbeidet. 

Høsten 2017 gjorde Norconsult Informasjonssystemer (NOIS) en analyse av egnetheten i DOK på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og Kartverket. NOIS har gjort en grundig gjennomgang av alle de 144 datasettene som per 2017 sto på den nasjonale DOK-listen.

Hva ble undersøkt?

NOIS har vurdert hvor egnet dataene er til ulike typer arbeid etter plan og bygningsloven (ulike typer planlegging, byggesak, ROS-analyser, Konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger), og etter hvilken egnethet dataene har når det gjelder innholdskvalitet, stedfestingsnøyaktighet, fullstendighet og dekning.

NOIS har også vurdert den tematiske egnetheten av datasettene som helhet, og vurdert om datasettene har tilstrekkelig og god dokumentasjon.

I tillegg har NOIS sett på om dataene er lett tilgjengelige og enkle å få tak i, og om det er enkelt å forstå hvilke data man får, ut i fra datasettenes navn. Hvert enkelt datasett har blitt vurdert separat, og har fått en karakter fra 0 – 5. 0 betyr at dataene ikke er egnet, mens karakteren 5 er høyest og betyr at dataene er meget godt egnet. Tilsvarende karakter ble også gitt til innholdskvalitet og dokumentasjonkvalitet.

Dårlig kjennskap

NOIS konkluderer i sin rapport med at kjennskapen til DOK-datasettene blant brukere i kommunene kunne vært bedre. Dette medfører at dataene kan bli misforstått av saksbehandlere, og dataene står i fare for å bli brukt feil, eller ligge til grunn for feilaktige konklusjoner. Det må informeres om at ikke alle data er egnet til alle oppgaver, og metadata må konsulteres.

Resultatene fra analysen av den tematiske fullstendigheten i de ulike typer oppgaver etter plan- og bygningsloven, viser at for bruk i planarbeid er over halvparten av datasettene godt egnet (dvs. har fått karakter 4 og 5), og mens bare om lag 20 % er egnet til ROS-analyser. Nærmere halvparten av datasettene blir vurdert som uegnet for ROS-analyser. For byggesak angis halvparten av datasettene å være godt egnet. Figuren under oppsummerer noen av resultatene.

Figuren viser hvor mange prosent av DOK-datasettene som angis å være godt egnet til ulike typer arbeid etter plan- og bygningsloven.

Forbedringsplan våren 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2018 bedt Kartverket organisere utvikling av kvalitetsheving og andre forbedringstiltak knyttet til DOK-datasettene. Denne planen skal ferdigstilles innen 30. juni.  Etatene som ansvarlige for datasettene vil bli utfordret på tiltakssiden, og Kartverket vil derfor ha tett kontakt med DOK-etatene i dette arbeidet.

Analysen bygger på Norconsult og NOIS egne erfaringer med datasettene i sitt daglige arbeid, gruppeintervjuer (workshops) med 35 kommunale brukere i Hedmark og Oppland og ni etterfølgende intervjuer med ulike brukere innenfor kommunal sektor, kystsoneplanlegging, regionplanlegging og innsigelsessaker.

Les hele rapporten

Funnene er oppsummert i en tekstrapport, som suppleres av et regneark hvor hvert enkelt datasett gis en karakterer på hvert enkelt vurderingselement. Rapporten vil være av nytte både for dataeiere og brukere av DOK-dataene.

Les mer om DOK

Les mer om Det offentlige kartgrunnlaget her.