Bunken med eldre stadnamnsaker er redusert med 43 prosent sidan årsskiftet. Målet for heile året var å redusere etterslepet med 25 prosent.

Samstundes har Kartverket så langt i år fått rundt 1500 nye førespurnader og stadnamnsaker på bordet. 92 prosent av dei er behandla.

343 ubehandla saker

Fem regionalt namneansvarlege jobbar dagleg med stadnamn i Kartverket. I tillegg sit det sentralt i etaten ein fagansvarleg for stadnamn og saksbehandlarar som hjelper til i namnearbeidet. Det siste året har alle gjort ein stor innsats med å få unna saker frå før 2018: Frå 604 ubehandla saker i januar er det nå om lag 343 att.

I tillegg er det rydda opp i meir enn 5000 ulike konfliktar i sentralt stadnamnregister. Dette er med og sikrar kvaliteten på dataa og blir synleg mellom anna på norgeskart.no.

Skrivemåte og namn i kart

Kartverket er den styresmakta i Noreg som fastset korleis eit stadnamn skal skrivast. Førespurnadene til Kartverket gjeld stort sett å få fastsett skrivemåten av eit stadnamn. Men plasseringa av namn i kartet er også eit vanleg tema.

Behovet for å fastsetje skrivemåten av stadnamn melder seg ofte i samband med at det blir innført vegadresser i kommunane. Kartverket hjelper kommunane i dette arbeidet.Det er no ei dekning på 93 prosent vegadresser i Noreg.

Også kommune- og regionreformen fører til at det er behov for omadressering og nye vegnamn.

Les meir