3 kommuner har gjennomført arbeidet i egen regi, mens 6 kommuner mottok ferdig digitale sømløse planbaser tidlig i 2018.

Følgende kommuner gjennomførte digitaliseringen i egen regi

  • Lebesby
  • Sør-Varanger
  • Vadsø

Følgende kommuner mottok ferdig digitale sømløse planbaser tidlig i 2018

  • Tana
  • Berlevåg
  • Båtsfjord
  • Gamvik
  • Nesseby
  • Vardø

Planbasene danner grunnlag for å etablere og forvalte kommunale planregistre.

Interkommunalt samarbeid

De involverte kommunene så muligheten til å samarbeide om forvaltningen av planregistrene i kommunene.

Tana kommune var både pådriver og villig til å utnytte egne ressurser inn i et slikt samarbeid.

De andre kommunene så dette som en meget god løsning.

I dag forvalter Tana kommune planregistrene for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Nesseby og Vardø, i tillegg til sin egen kommune.

Kommunene har selv utarbeidet «kjøreregler» og rutiner for arbeidet.

Kartverket tror flere kommuner er tjent med å vurdere lignende samarbeid. Ved å utnytte ressursene på tvers av kommunegrensene vil flere kommuner oppleve effektiv og mer forutsigbarhet med oppdaterte planregistre som er en lovpålagt oppgave for kommunene etter plan- og bygningsloven. Det gir også veldig mye samfunnsnytte for andre offentlige og private brukere.

Samarbeidet direkte konsekvens av plansatsing

Samarbeidet i Øst-Finnmark er en direkte konsekvens av plansatsingen som har pågått et par år. Med tilførte midler via den nasjonale plansatsingen og regionale aktører som Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune og Finnmarkseiendommen (FeFo) har man tilført kommunene midler og satt av ressurser internt i Kartverket til å prioritere arbeidet.

I tillegg har involverte kommuner gjort en egeninnsats for å få dette til. Tana kommune som fungerer som vertskommune i samarbeidet skal ha stor honnør for sin innsats, i tillegg har det vært et meget godt samarbeid mellom ulike enheter i Kartverket.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal@kartverket.no