Planen er Norge digitalt-partenes arbeidsdokument med aktiviteter som partene synes er viktig å arbeide med i Trøndelag. Planen strekker seg over en fireårsperiode og rulleres årlig.

Mange gode forslag

I år har det kommet inn mange gode forslag til aktiviteter i fylket. Blant annet har alle Geovekst-partene vurdert behov for nye detaljerte kart i planperioden,

Fokusområder for de neste fire årene

Fokusområder i planen er en videreføring av fjoråret, og er tredelt:

  • Sikre et standardisert geodatagrunnlag. Fokus er etablering og kontinuerlig ajourføring av Felles kartdatabase (FKB), ortofoto, matrikkel, vegadresser, høydemodeller, arealplaner og ulike nasjonale, regionale og lokale fagtema.
  • Øke kunnskapen om og bruken av geodata. Fylkesgeodatautvalget ser at det fremdeles er et potensiale i å legge til rette for økt bruk av tilgjengelig datagrunnlag.
  • Økt kommunesamarbeid. Arbeid med GIS og geodata er kompetansekrevende. Det er derfor ønskelig med økt samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dele erfaringer og løsninger for effektivisering og forbedring av saksbehandlingen. Et nyopprettet GIS-nettverk for kommunene er et ledd i å øke kompetansen og bidra til mer samarbeid mellom kommunene.

Mer om GIS-nettverket

Årets Julemøte utsatt

I fjor ble det arrangert et Norge digitalt møte i desember ("julemøtet") der blant annet geodataplanen ble lagt frem. På grunn av stor aktivitet knyttet til kommune- og regionreformene på slutten av året, er dette møtet utsatt. Sannsynligvis blir møtet gjennomført i slutten av januar. Vedlikeholdsårsmøtene ("FDV-årsmøtene") vil også i år bli gjennomført som regionmøter i perioden mars-april.

Til Fylkesgeodataplan for Trøndelag 2020-2023