Icode, Iutm, Iell og Izone er integer*4 (16 bytes)

Rnmin, Rnmax, Remin, Remax, Δn og Δe er real*8 (48 bytes)

Rnmin og Rnmax er hhv. minste og største bredde/northing, Remin, Remax er minste og største lengde/easting og Δn og Δe er grid-spacingen.

Icode er en kode som skal være 777. Den kan benyttes til å sjekke om byte-rekkefølgen skal reverseres eller ikke. Dermed kan den samme binære direkte aksess filen brukes både på "little endian" (dvs. intel og intel-kompatible) maskiner og på "big endian" maskiner fra produsenter som HP og Sun m. fl. som benytter egne RISC-prosessorer. Å implementere dette i programmer som leser geoide filen er trivielt.

Iutm angir om griddet er et UTM eller geografisk grid. Iutm = 0 geografisk ellers UTM. (Logiske variable: ingen standard representasjon av .TRUE., både -1, 1 og 255 m. fl. benyttes).

Iell og Izone angir eventuell ellipsoide og UTM-sone. For geografiske grid er de satt til 0.

For UTM grid så kan Iell ha følgende verdier:

  1. WGS84/NAD83
  2. Hayford/ED50
  3. Clarke/NAD27

Fra og med rekord nr. 2 følger grid-verdiene lagret som real*4 i vest-øst band fra nord til syd. Første verdi i rekord nr. 2 blir da verdien i punktet (Rnmax,Remin). Den siste rekorden i filen inneholder verdiene for de syd-østligste punktene. Med rekord-lengde 64 har vi 16 verdier pr. rekord. Hver vest-øst rad okkuperer et helt antall rekorder ved eventuelt å fylle opp den siste østlige rekorden med gap-verdien 9999.0. Dvs. ingen rekord inneholder verdier fra 2 ulike rader.