Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

API og data

Tema

Eigedom og adresser

Kartverkets adressedata er gratis. Det gjer at til dømes dei som leverer navigasjonssystem til køyretøy (bil-GPS), fritt kan oppdatere fortløpande. Andre eigedomsdata kan kjøpast.

Stadnamndata

Data frå sentralt stadnamnregister (SSR) er gratis, og uunnverlege i alle norske kart. Du kan anten laste dei ned eller knytte deg opp til registeret via API.

Høgdedata og djupnedata

Kartverkets terrengdata er gratis og tilgjengeleg både for nedlasting og gjennom API. Dei kan mellom anna nyttast til flom- og rasanalyser, berekning av vegtrasear, masseberekning og arealplanlegging i 3D.

Tidvatn og vasstand

Tidvatn- og vasstandsdata som du finn på Se havnivå, er tilgjengeleg i eit API. Widgeten for Se havnivå er førebels ute av drift.

Samferdsel

Kartverkets samferedselsdata er gratis og omfattar alle vegar i Noreg med kopling til adresser, samt flyplassar og luftfartshinder.

Satellitt- og posisjonsdata

Kartverket har satellittdata i sanntid som kan nyttast til å lage posisjonstenester. Vi tilbyr også analyseklare datasett og bakgrunnskart over Noreg basert på data frå satellitten Sentinel-2.

Tilgjengelegheitsdata

Kartverket har kartlagt kor tilgjengelege tettstader og uteområde i Noreg er, og dataa er tilgjegelege for alle.

Friluftsliv

Kartverket har masse gratis data som kan brukast i turkart. Vi har datasettet som ligg til grunn for den nasjonale turkartserien i Noreg, og vi forvaltar hundrevis av turruter i nasjonal database for turruter.