Hopp til innhold

Skal det betales dokumentavgift ved overtagelse av eiendom på grunnlag av åsetesrett?

Odelsjord eller odlingsjord går ved eierens død i arv til hans åsetes-berettigete. Åsetesretten er altså en kvalifisert arverett som tilkommer den avdødes barn eller barnebarn. Åsetesretten kan bare gjøres gjeldende ved skifte av dødsboet. I slike tilfeller skal åsetespris utgjøre avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift. Dette følger av dokumentavgiftsloven § 7 fjerde ledd.