Alle typer dokumenter over 20 år

Metoden er forbeholdt de kurante sakene, hvor det ikke er noen uenighet mellom partene, og er først og fremst aktuell dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre å slette på vanlig måte.

Les mer om den vanlige fremgangsmåten for sletting i grunnboken.

Regelen om sletting etter kunngjøring står i tinglysingsloven § 32 a.

I utgangspunktet kan alle heftelser som er tinglyst for over 20 år siden slettes etter kunngjøring. Eksempler på aktuelle heftelser er pantedokumenter, obligasjoner, skadesløsbrev, forkjøpsretter, kjøpekontrakter, leieavtaler, føderåd, boretter osv.

Dersom det er uenigheter mellom grunneier og rettighetshaver, må saken løses hos domstolene.

Forklar hvorfor avtalen eller bestemmelsen ikke gjelder

Dersom du mener at vilkårene er oppfylt i din sak, må du skrive et brev til Kartverket hvor du forklarer hvorfor du mener at heftelsen ikke gjelder, og hvorfor det ikke lar seg gjøre å få tak i rettighetshaveren for å få dennes signatur etter hovedreglene. Dersom du har papirer som kan dokumentere og underbygge forklaringen din bør dette legges ved. Dette kan for eksempel være kart, tegninger, kjøpekontrakt, vitneutsagn el.

Noen ganger er det ikke noe problem å få rettighetshavers signatur for sletting, men det er andre grunner til at du ikke får slettet dokumentet etter de alminnelige reglene. For eksempel at et pantedokument eller en obligasjon som er tinglyst for mer enn 20 år siden er kommet bort. Da bør du legge ved en erklæring fra rettighetshaveren eller panthaveren som gir samtykke til at dokumentet slettes fra grunnboken. Kunngjøringsprosessen vil varsle eventuelle andre rettighetshavere som kan ha fått dokumentet tiltransportert til seg.

Kunngjøring etter § 32 a

Dersom vilkårene for kunngjøring er oppfylt, kan Statens kartverk kunngjøre en oppfordring til mulige rettighetshavere om å melde seg. Kunngjøringen blir publisert i lokalavisen på stedet der eiendommen ligger. I tillegg blir kunngjøringen publisert i Norsk Lysingsblad under Ringerike i Buskerud.

Dersom ingen har meldt seg innen en frist på to måneder, vil Kartverket slette heftelsen fra grunnboken.

Hvis noen protesterer

Dersom det kommer protester innen fristen, og protestene ikke er åpenbart grunnløse, må vi avvise din begjæring om sletting. En avklaring om heftelsens realitet er det domstolene som avgjør ved at du reiser søksmål mot den som har protestert på slettebegjæringen.

Hva koster dette?

Det påløper ikke tinglysingsgebyr for å slette heftelser i grunnboken, men du må betale annonsekostnader for kunngjøring av en mindre annonse i lokalavisen. Annonse i Norsk Lysingsblad skjer kun elektronisk og er gratis.