Hopp til innhold

Festekontrakt - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om tinglysing av festekontrakter

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 11 - Særlige problemstillinger om tomtefeste.

Konsesjon – Sjekk om det er nødvendig å legge ved konsesjonspapirer.

Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når festekontrakten er ferdig utfylt må du sende den i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av den ferdig utfylte festekontrakten eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan festekontrakten skal fylles ut.

SIDE 1

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn festekontrakten til tinglysing. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. Det blir ikke beregnet dokumentavgift dersom festetomten er ubebygd. Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Framfeste (avkryssningsfelt øverst til høyre)

Dersom festekontrakten gjelder framfeste må du sette et kryss her. Framfeste betyr at bortfesteren kun har en leierett eller festerett til tomten. Se tomtefesteloven § 42.

Til punkt 1 – Eiendommen(e)

Fyll ut med kommunenummer og kommunenavn og gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer til tomten som skal festes vekk.

Beskaffenhet. Kryss av det som passer. Hvis tomten er bebygd må det i tillegg sendes inn et skjøte fra bortfester som gjelder bebyggelsen. Husk også å legge ved konsesjonspapirer dersom det kreves. Les mer om konsesjon.

Tomtens areal. Skriv inn festetomtens areal. Dersom arealet utgjør en mindre del av et gårds- og bruksnummer må det måles opp og gis et selvstendig festenummer. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om dette.  

Tomteverdi. Skriv inn tomtens markedsverdi. Verdien av eventuelle bygg er ikke en del av tomteverdien.

Hva skal grunnen brukes til. Kryss av det som passer. 

Til punkt 2 – Bortfestes av

Skriv inn bortfesterens navn, fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer. Bortfesteren er den som er registrert som eier av grunnen (hjemmelshaver), eventuelt den som har en tinglyst festerett dersom festekontrakten gjelder framfeste.

Ideell andel må fylles ut dersom det er flere bortfestere på eiendommen. Andelen påføres i brøk, og representerer hvor stor del av eiendommen hver enkelt av bortfesterne har grunnbokshjemmel til (halve eiendommen 1/2, en tredjedel 1/3 osv.). Summen av brøkene i punkt 4 må til sammen være 1/1.

Til punkt 3 – Til

Fyll ut med navnet og fødselsnummeret (11 siffer) eller organisasjonsnummeret til den som skal få en festerett.

Ideell andel må fylles ut dersom det skal være flere festere. Alle festerne må føres opp med den brøkdelen de skal ha av festeretten.

Til punkt 4 – Festeavgift pr. år

Skriv inn den summen som er avtalt som årlig festeavgift mellom partene. Festeavgiften reguleres i tomtefestelovens kapittel III.

Til punkt 5 – Festetid

Fyll ut dette feltet hvis festeavtalen krever en bestemt festetid. For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus, gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten innløses. I disse tilfellene kan du skrive "tidsubestemt" i punkt 5. For andre typer festeavtaler, skriv inn den avtalte festetiden. Se tomtefestelovens kapittel II.

Til punkt 6 – Panterett for festeavgiften

Fyll ut dette feltet hvis dere ønsker å tinglyse bortfesters panterett. Dersom feltet ikke fylles ut har bortfester en lovfestet panterett for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven § 14. Hvis bortfesters panterett skal vike prioritet til fordel for en annen rettighet kan det skrives inn i feltet under. Les mer om prioritetsvikelse. 

Til punkt 7 – Supplerende tekst

Feltet som gjelder opplysninger som skal og kan tinglyses skal du bare fylle ut hvis du har behov for det. Her kan du skrive inn avtaler som blir inngått i forbindelse med festekontrakten. Dette kan for eksempel være krav om samtykke fra bortfester ved overdragelse av festeretten, veirett, bruksrett, vannrett, forkjøpsrett, eller andre rettigheter i fast eiendom. Rettigheten må beskrives så presist som mulig, og hvis den er stedfestet bør du legge ved en tegning eller en kartskisse. Den som får rettigheten må oppgis med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer, eventuelt med gårds- og bruksnummer hvis rettigheten skal tilhøre den som til enhver tid eier en bestemt eiendom.

Dato og bortfester og fester sin underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal bortfester og fester signere nederst på alle arkene.

SIDE 2

Til punkt 8 – Rettigheter og vilkår

Informasjonen i dette punktet blir ikke tinglyst. Fyll ut det som passer.

Til punkt 9 – Underskrifter

Bortfester og fester signerer i de angitte feltene, gjentar navnet med blokkbokstaver og fører på sted og dato.

Grunneieren skriver under i det nederste feltet for grunneiers samtykke dersom dette er en framfestekontrakt. Signaturene skal ikke bevitnes.

Dato og bortfester og fester sin underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal bortfester og fester signere nederst på alle arkene.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no