Alle får grunnboksutskrift

Det nye tinglysingssystemet skal bekrefte registreringen av et dokument på en ny måte. Alle dokumenter skal bli gitt en tinglysingsattest. For elektronisk tinglyste dokumenter vil en slik attest bli gitt som en elektronisk kvitteringsmelding, mens papirdokumentene fortsatt skal få attesten direkte stemplet og kvittert på originaldokumentet.

I tillegg skal det følge med en bekreftet grunnboksutskrift med alle tinglyste dokumenter, både elektronisk tinglyste og papirbaserte. Grunnboksutskriften vil vise både hjemmelsforhold, grunndata og samtlige registrerte heftelser. På den måten kan mottakeren av det tinglyste dokumentet selv få kontrollert hva som er tinglyst på eiendommen.

Virkningen av bekreftet gruboksutskrift

En bekreftet grunnboksutskrift fra Kartverket er den offisielle bekreftelsen på innholdet i grunnboken for en gitt eiendom eller borettslagsandel. Staten har objektivt ansvar for at grunnboken er riktig, og å stole på en bekreftet grunnboksutskrift fra Kartverket er ett av vilkårene for å kreve erstatning etter reglene i tinglysingsloven § 35 eller borettslagsloven § 6-17. Betaling av tinglysingsgebyret, eller bestillingsgebyret, gir en forsikring for at grunnboksutskriften er riktig.

Utforming av grunnboksutskriften

Det nye oppsettet for grunnboksutskriften vil i større grad vise et fullstendig bilde av registrerte heftelser i en eiendom, og prioritetsforholdet mellom dem.

Hjemmelsforhold og grunndata vises som før, mens det for heftelsene vil bli en kronologisk opplisting av samtlige registrerte heftelser. Grunnboksbladets skillet mellom pengeheftelser og servitutter er borte.

I realiteten er det imidlertid ingen materiell forskjell fra tidligere oppsett. Alle heftelser har som klart utgangspunkt prioritet fra tinglysingstidspunktet, uavhengig av om de tidligere ble kodet som pengeheftelse eller servitutt i grunnboken. Forskjellen blir at det nå er panthaver selv som må vurdere hvilke heftelser som har betydning for dekningsmuligheten, og om det er behov for prioritetsvikelser for å oppnå forutsatt prioritet.

Kort fortalt

Se intervju med registerfører Arne Kristian Boiessen, som forklarer hvordan det nye oppsettet av grunnboksutskriften vil se ut og fungere. Intervjuer er seniorrådgiver Kristin Schnell Rolfsøn.