Hopp til innhold

Rundskriv for Tinglysingen

7.4 Prioritetsavklaringer

Problemstilling nr. 1

Når et sikringsdokument blir elektronisk tinglyst, og et pantedokument, skjøte, eller et annet dokument kommer inn på papir samme dag, skal vi da ha samtykke fra rettighetshaver til urådigheten som er tinglyst samme dag?

Det følger av tinglysingsloven § 20 første ledd at når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere. Dokument som sendes inn på papir vil få registreringstidspunkt klokken 21.00 den dagen det blir registrert. Et elektronisk tinglyst dokument vil få registreringstidspunkt på det klokkeslettet det blir registrert.

Dersom en urådighet blir elektronisk registrert før klokken 21.00, krever vi samtykke fra rettighetshaver til urådigheten for tinglysing av papirdokument som blir registrert samme dag. Mangler slikt samtykke er ikke vilkårene for tinglysing oppfylte. Dokumentet vil derfor bli nektet etter tinglysingsloven § 7 fjerde ledd.

Dersom en urådighet blir elektronisk registrert etter klokken 21.00, krever vi ikke samtykke fra rettighetshaver til urådigheten for tinglysing av papirdokument som er registrert samme dag.

Dersom en urådighet blir elektronisk registrert presis klokken 21.00, vil det bli likestilt med papirdokumenter tinglyst samme dag, og vi krever ikke samtykke fra rettighetshaver til urådigheten for papirdokument som er registrert samme dag. Se mer om dette i problemstilling 2.


Problemstilling nr. 2

Når det kommer inn et sikringsdokument og et pantedokument, skjøte, eller et annet dokument samme dag, begge på papir, skal vi da ha samtykke fra rettighetshaver til urådigheten som er tinglyst samme dag?

Dokument som sendes inn på papir vil få registreringstidspunkt klokken 21.00 den dagen de blir registrert. Det følger av tinglysingsloven § 20 andre ledd at disse dokumentene får likestilt prioritet. Vi skal da ikke kreve samtykke fra rettighetshaver til urådighet innkommet som papirdokument og registrert samme dag.

Hvis det derimot blir tinglyst en midlertidig forføyning som hindrer rettighetshaver å rå over eiendommen, skal dokumenter som kommer inn samme dag nektes. Vi viser i den forbindelse til Borgarting lagmannsretts kjennelse av 23.10.1998 (LB-1998-2574).

Etter tinglysingsloven § 7 fjerde ledd skal registerføreren nekte tinglysing når vilkårene for tinglysing ikke er til stede. Avgjørelsen treffes på grunnlag av dokumentet selv og de andre dokumenter og bevis som foreligger. En midlertidig forføyning vil etter sitt innhold være grunnlag for at andre dokumenter ikke kan tinglyses. Tinglysingsloven § 20 annet ledd løser ikke spørsmålet. Det er likegyldig om kjennelsen som nedlegger forbud mot disponering, er innkommet til tinglysing eller om tinglysingsmyndigheten på annen måte er kjent med innholdet.

 

 

Til toppen