Endret navn i Folkeregisteret og Enhetsregisteret

Dersom du som privatperson har skiftet navn, og er registrert som hjemmelshaver eller rettighetshaver i grunnboken, vil vi automatisk endre ditt navn etter at navnet er oppdatert i Folkeregisteret. For at dette skal kunne skje, er det en forutsetning at du er registrert hos oss med fullt fødselsnummer.

Det samme gjelder dersom et foretak, en forening eller annen sammenslutning har endret navn, og navneendringen er meldt til Enhetsregisteret. Forutsetningen er at sammenslutningen er registrert med organisasjonsnummer hos oss.

Grunnboken oppdateres daglig mot Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Løpenummer

Hvis navnet ditt ikke er registrert med fødselsnummer eller organisasjonsnummer i grunnboken, men med løpenummer, må oppdateringen ved en navneendring gjøres manuelt. Det gjør du ved å sende oss et brev og dokumentasjon som viser at navnet ditt er endret og hva som er det riktige fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret.

Vi anbefaler at alle juridiske enheter, også foreninger og lag, registrerer seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund slik at de får et organisasjonsnummer.

Fusjon, fisjon og annen omorganisering

Flere former for fusjon, fisjon og annen omdanning vil kunne bli gjennomført enten med selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet. Om omorganisering blir gjennomført med selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, vil få betydning for hvordan man går frem ved overføringer av fast eiendom i grunnboken.

Selskapsrettslig kontinuitet

Overføringer av fast eiendom i grunnboken på bakgrunn av omorganiseringer som bygger på selskapsrettslige kontinuitetsbetraktninger, vil ikke regnes som en hjemmelsoverføring etter tinglysingsloven § 14. Dette følger av Justisdepartementets rundskriv G-06/2005.

En endring i grunnboken som dekkes av rundskriv G-06/2005 vil være unntatt dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Slike endringer anses som en navneendring. Derfor vil det ikke være krav til formell overskjøting, og innsending av skjøte, men Kartverket ser det som en stor fordel at man fyller ut et skjøte. En erklæring om navneendring må oppfylle kravene til skjøte som er listet opp nedenfor.

Ved utfylling av et skjøte går man frem på følgende måte:

 • Fyll ut et skjøte som overfører eiendommen fra selskapet som er registrert i grunnboken til overtagende selskap. Husk å legge ved tinglysingsgjenpart.

 • Påfør kr 0,- i skjøtets punkt 3 "Avgiftsgrunnlag", og skriv eksempelvis navneendring ved fisjon evt. fusjon som begrunnelse, eventuelt et annet grunnlag for fritak.
    
 • Endringer i grunnboken som har bakgrunn i selskapsrettslig kontinuitet må ikke dokumenteres særskilt.

 • Skjøtet signeres i punkt 9 av styret eller signaturberettiget i det overtakende selskap, jf. aksjeloven
  § 13-17 og allmennaksjeloven § 13-18. I fisjonstilfeller, der overdragende selskap består, kan alternativt signaturberettiget i overdragende selskap signere. Det er ikke nødvendig med vitnebekreftelser på utsteders signatur i forbindelse med omorganiseringer som bygger på selskapsrettslig kontinuitet.

 • Dere kan ta kontakt med kommunen for å undersøke om det er nødvendig å søke om konsesjon eller fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. I de fleste tilfeller vil utfallet av kommunens konsesjonsbehandling registreres direkte i matrikkelen.
  Les mer om konsesjon.

Skattemessig kontinuitet

Overføring av en fast eiendom i forbindelse med omorganiseringer gir fritak for dokumentavgift når omorganiseringen kan bygge på skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20, med tilhørende forskrifter. Omorganiseringen må være fullført etter 1. januar 2016. Fritaksregelen står i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k.

En hjemmelsendring som kun omfattes av regelen i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, og ikke Justisdepartementets rundskriv G-06/2005, vil være en hjemmelsoverføring. En slik overføring vil kun være fritatt for dokumentavgift, men vil bli belastet med tinglysingsgebyr.

For å tinglyse denne hjemmelsoverføringen, må dere fylle ut et skjøte, og det gjør dere på følgende måte:

 • Fyll ut et skjøte som overfører eiendommen fra selskapet som er registrert i grunnboken til overtagende selskap. Husk å legge ved tinglysingsgjenpart.

 • Påfør kr. 0,- i skjøtets punkt 3 «Avgiftsgrunnlag», og skriv for eksempel omorganisering med skattemessig kontinuitet, jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k.
    
 • I forbindelse med innsendingen av skjøtet skal dere oppgi etter hvilken lovbestemmelse omorganiseringen er eller kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen og når omorganiseringen har funnet sted. Dere skal dokumentere at disse opplysningene er korrekte ved å legge ved en revisorerklæring og dokumentasjon fra foretaksregisteret. Dette følger av forskrift om dokumentavgift § 2-4.

 • Skjøtet signeres i punkt 9 av den eller de som er signaturberettiget i selskapet som skal overskjøte eiendommen. Signaturen skal bevitnes etter vanlige regler om bevitnelse.

 • Dere kan ta kontakt med kommunen for å undersøke om det er nødvendig å søke om konsesjon eller fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette må eventuelt legges ved skjøtet til tinglysing. Les mer om konsesjon.

Overføring av borettslagsandel

Overføring av en borettslagsandel i forbindelse med fusjon eller fisjon eller annen omdanning vil være fritatt for dokumentavgift. Dette følger av Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 andre ledd. Om overføringen belastes med tinglysingsgebyr, vil i likhet med overføring av fast eiendom, avhenge av om overføringen anses som en hjemmelsoverføring.

Selskaper som rettighetshavere i grunnboken

Når et selskap er registrert som rettighetshaver til en rettighet i grunnboken, for eksempel som panthaver eller som leietaker, kan navnet endres i forbindelse med fusjon eller fisjon. Send et orienteringsbrev til Kartverket, som er signert etter de samme retningslinjene som ovenfor.

Les mer om fusjon og fisjon i rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.4