En høyde er meningsløs uten at vi vet hva referansenivået, det vil si nullnivået, er. Hva er for eksempel høyden til en person?

Den kan jo være avstanden fra bakken til toppen av personens hode. Men om personen går opp på en krakk – er høyden da 50 cm mer, ettersom referansenivået er bakken?

Nasjonale høydesystemer

Alle offisielle geografiske data over land som har en høyde, har høyden gitt i et nasjonalt høydesystem, dvs. definert i forhold til et nullnivå. Slike data kan være for eksempel veier, bygninger og terreng. Vi skiller mellom referansenivåer for sjø og land. På sjøen er referansen for alle sjøkart i Norge sjøkartnull og for land er det høydesystemet Normal Null 2000 (NN2000).

NN1954 er det gamle systemet som har vært brukt fram til 2010. NN2000 er det nye, mer nøyaktig systemet som alle landets kommuner bruker.

Høyde over havet

Referansenivået, eller nullnivået, for de offisielle høydesystemene er teoretisk en potensialflate i jordens tyngdefelt. Dette referansenivået vil omtrent sammenfalle med midlere havnivå, og gi det vi i dagligtalen kaller "høyder over havet".

Forskjellen på NN1954 og NN2000 vil variere rundt omkring i landet, og utgjøre opp mot 30 cm. Forskjellen skyldes delvis landheving, samt at metodene som ble brukt for å bestemme nullnivået har endret seg mye siden 1953 da det gamle ble bestemt. Prosjektet for å innføre det nye høydesystemet, startet i 2011 og ble fullført i 2018.

Sjøkartnull

Dybder i sjøkartene har sjøkartnull som referansenivå. Sjøkartnull ligger så lavt at vannstanden sjelden er lavere, slik at båter ikke kjører på grunn.

Nord for Utsira er nivået lagt til "laveste astronomiske tidevann" (LAT) som er den laveste vannstanden vi kan ha dersom vi ser bort fra påvirkning fra været (der lufttrykksendringer og vind er viktigst). Mellom Utsira og svenskegrensen ligger sjøkartnull 20 cm lavere enn LAT, og i indre Oslofjord 30 cm lavere enn LAT. Årsaken til at sjøkartnull ligger lavere enn LAT i visse områder er at tidevannsforskjellene i disse områdene er små og vannstanden kan være dominert av værets påvirkning.

Viktig med riktig nivå

Forskjellen mellom NN2000 og sjøkartnull varierer fra en halv meter ved Egersund til omkring 2 meter ved Kirkenes. Det er derfor viktig å bruke riktig og felles referansenivå når en planlegger for fremtidig havnivåstigning.

Ved planlegging for fremtidig havnivåstigning er det gjerne faren for at ting på land skal oversvømmes man må ta hensyn til. Det er derfor naturlig at NN2000 er referansenivået kommunene bør forholde seg til.