Sjå Plan- og bygningslova for meir informasjon.  Mange statlege planar er vedteke etter eldre versjonar av lova og vil ikkje kome inn under krava til planforvaltning etter dagens lov.

Statlege arealplanar skal førast i kommunens planregister.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har meir informasjon om statlege arealplanar: