Plan- og bygningslova frå 1985 hadde også ei føresegn om dette i § 18. Også eldre lover ga staten myndigheit til å vedta arealplanar. Dei fleste statlege planane er vedtatt etter dei tidlegare lovene, så dei vil ikkje kome inn under kravet til planforvaltning etter dagens lov.

Statlege arealplanar skal førast i kommunens planregister.

Datasett av arealplankartet for vedtatte statlege arealplanar og dokumenta til dei statlege planane kan lastast ned frå Geonorge.

Oversikt over statlege arealplanar (Geonorge)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har meir informasjon om statlege arealplanar: