I Geovekst-avtalen er det fastlagt at Kartverket skal være koordinerende instans både sentralt og lokalt for det organiserte geodatasamarbeidet som avtalen legger opp til. Til støtte i koordineringsfunksjonen ble Geovekst-forum etablert fra januar 1993, med representanter fra de sentrale partene.

Geovekst-forums primære funksjon er å gi anbefalinger og retningslinjer knyttet til følgende oppgaver:

  • Tiltak for oppfølging av avtaleverket.
  • Behandling av saker av overordnet og prinsipiell art.
  • Utarbeiding og revisjon av veiledningsmateriell.
  • Utvikling og revisjon av standarder og retningslinjer.
  • Gjensidig orientering av partene.
  • Være referansegruppe for opplæringstiltak.
  • Evaluering av Geovekst-samarbeidet.
  • Testing og evaluering av ny teknologi.

Endelig beslutning om finansiering og gjennomføring av prosjekter tas lokalt.

Les mer om prosjekter i regi av Geovekst-forum og sentrale testprosjekter.