Møte 22.-23. november

Sak 56/17 - Økning av bidraget fra Geovekst-partene til Omløpsprogrammet

Vedtak: Geovekst-forum vedtar å øke enhetsprisen pr km2 fra kr. 40 til kr. 55, med virkning fra fotosesongen 2018.

Sak 54/17 - Geovekst Ledning Arbeidsgruppe (GLA)

Vedtak: Det bevilges kr 100 000,- til støtte for gjennomføringen av prosjektet i 2018.

Sak 52/17 - Frivillige organisasjoner ønsker samme avtale som O-lagene for FKB-data

Vedtak: Lokale, frivillige organisasjoner som merker og skilter stier/turruter/registrerer kulturminner, kan inngå avtale med kommunen (på vegne av Geovekst-partene) om tilgang og bruk av nødvendige FKB-data, på lik linje med avtaler for orienteringslag.
Kartdata kan benyttes i planlegging og gjennomføring av prosjektene. Organisasjonen kan benytte kartdataene til å utarbeide analoge produkter som skilttavler og informasjonsfoldere. Informasjon om merkede stier og kulturminner skal uoppfordret oversendes til kommunen, som kan benytte dette til oppdatering av relevante offentlige kartdatabaser.

Sak 46/17 - Revisjon av veiledningsmateriellet

Vedtak: Kapittel 6, Kostnadsdelingsnormen er vedtatt. Ny versjon er gjeldende fra 1.1.2018. Dokumentet legges ut på Kartverket.no under Veiledningsdokumentasjon.

Møte 6.-7. september

Sak 39/17 - Forslag til håndtering av tekst i Geovekst

Vedtak: 

  • Tekst1000 utgår som FKB-produkt
  • Produktspesifikasjon for N5 Presentasjonsdata sendes på høring med sikte på vedtak på Geovekst-forum i november 2017
  • Nye N5 Presentasjonsdata vil overta for både tidligere FKB-Tekst5000 og N5 Presentasjonsdata (som del av N5 Kartdata)
  • Det jobbes videre med produksjons- og distribusjonsopplegg for N5 Presentasjonsdata og tilknytta FKB-produkter etter det som er skissert i dette dokumentet. Distribusjon av oppgraderte FKB-Produkter settes i drift så fort som mulig.

Sak 34/17 - Åpen WMTS-tjeneste fra Norge i bilder cache

Vedtak: Geovekst-forum anbefaler at WMTS-tjenesten til Norge i bilder åpnes for tilgang gjennom BAAT uten autentisering inntil en ny BAAT/Gatekeeper-løsning foreligger.

Sak 33/17 - Plan for revisjon av Veiledningsmateriellet

Vedtak: Forslag til ny forenklet kostnadsdeling er vedtatt.

Sak 29/17 - Sentral lagring av FKB

Vedtak: Utvidelse av vedtak knyttet til Sak 16_17 grunnet mangler i listen som fulgte saken. 26 kommuner får tilskudd på kr.45000 utbetalt i 2017.

Møte 14.-16. juni

Sak 27/17 - Eventuelt

Vedtak: Geovekst-forum bevilger 100 000 kroner til feiring av 25-årsjubileet.

Sak 16/17 - Sentral lagring av FKB

Vedtak: Geovekst-forum bevilger full utbetaling i 2017 for 19 kommuner som har søkt om dette. For å få utbetalt midler i 2017 må kommunene ha startet opp arbeidet med SFKB i 2017. Kostnaden vil være kr. 855 000,- for Geovekst-partene.

Møte 8.- 9. mars

Sak 4/17 - FKB-Vann

Vedtak:

  • Prosjektet behandles i møter i Geovekst-forum i september og november, og prosjektet ferdigstilles innen 31.12.2017
  • Deltakerne i Geovekst-forum oppnevner medlemmer i referansegruppen innen 20. mars 2017
  • Det vedtas støtte fra Geovekst-forum på kr. 100 000,-