Siste oppdatering

Digitaliserer havnene med koronamidler

Friske koronamidler fra regjeringen baner vei for offentlig-privat samarbeid i en rekke havner langs hele kysten. Privat næringsliv bruker ny teknologi til å samle inn detaljerte data om bunnforhold og egenskapene på kaiene på oppdrag fra Kartverket.

– Vi engasjerer private oppmålingsselskaper som samler inn data. Vi får disse dataene tilbake fra leverandørene, og så bruker vi de til å sette sammen digitale modeller og 3D-kart, sier kartverkssjef Johnny Welle i Kartverket.

Resultatet gir Kartverket tilbake igjen til havnene og privat næringsliv.

– De får tilgang til data for å lage gode, nye løsninger, sier Welle.

Kartleggingen i havnene gjennomføres med koronamidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen har bevilget tilsammen sju millioner kroner til arbeidet. Hele 17 norske havner skal laserskannes og i 10 havner måles bunnforholdene med nye og mer nøyaktige metoder. Det er det en god grunn til. 

– Dette er et utrolig godt og viktig prosjekt fordi vi trenger god informasjon om geografiske forhold for å kunne ha en effektiv drift av havnen og for å kunne betjene brukeren av havnen på en best mulig måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Fakta

  • Kartverket har fått tilsammen sju millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i koronamidler til å måle sjøbunnen og laserskanne kaiene i norske havner med nye og mer nøyaktige metoder

  • Arbeidet gjennomføres av private oppmålingsfirma.

  • Havnedataprosjektet er også et tiltak regjeringens nasjonale geodatastrategi.

  • Resultatet blir en totalpakke i havnene – en digital modell som håndterer både dybde- og havneinformasjon – og som gjøres tilgjengelig for næringslivet og kommunene.

Nye bruksområder

– Vi vet ikke hva slags bruksområder denne dataen kan gi i fremtiden, derfor er det viktig at data samles inn og tilgjengeliggjøres, og at andre også kan se på alternative bruksmåter som kanskje vi ikke har tenkt på, sier Astrup.

Oslo er bare en av flere havner som er med i kartleggingen. Pilotmålinger av sjøbunnen i Kristiansand havn har allerede vist gode resultater. Her var havnebassenget 60 centimeter dypere enn tidligere antatt.

– For rederiet Fednav betyr det at båtene deres, som frakter råstoff fra Canada og Sør-Afrika til nikkelverket i Kristiansand, kan ta nærmere 3 000 tonn ekstra last i båtene. Dermed reduseres antall turer, noe som bedrer økonomien, sikrer arbeidsplasser og er bra for klimaet, sier kartverkssjefen.

" width=
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (til venstre) og kartverkssjef Johnny Welle får demonstrasjon i hvordan innsamlingen av data fra kaiene i Oslo havn foregår med såkalt mobile mapping og laserskanning. Det er firmaet Terratec som er ute i felt og måler opp. Teknisk operatør Ole Jørgen Halle i Terratec (til høyre). Foto: Anne Jørgensen

Sikrere og mer effektiv havn

Havnekapteinen i Oslo ser frem til en digitalisering av driften med bedre datafangst og lettere tilgjengelige data.

– Det blir lettere for oss å kommunisere med agenter eller fartøy som skal anløpe. Da blir det mindre misforståelser og færre ting som kan gå galt ved et anløp, sier havnekaptein Jens Petter Christensen i Oslo Havn. 

Han er også opptatt av at havna kan bruke kapasiteten de har bedre.

– Fartøyningsplaner kan bli enda mer korrekt enn de er i dag, slik at fartøy er klar over hva de kommer til og hvordan de skal håndtere det der de kommer inn, sier Christensen.

Hele kystlinjen er målet

Når en rekke norske havner nå kartlegges, er det fordi behovet for digitalisering og kunnskap er stort. Kunnskap om havet og havrommet er viktig for å få til en bærekraftig forvaltning, mener også høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som ledes av statsministeren.

– Det må jo være et mål at vi har god informasjon om hele kystlinjen vår, ikke bare havnene men også kystlinjen forøvrig. Vi vet fortsatt egentlig overraskende lite om hvordan havbunnen vår ser ut langs norskekysten selv om det har vært gjort mye kartlegging de siste årene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Han mener det fortsatt er mer arbeid å gjøre og at denne type data gir enda mer informasjon enn tidligere kartlegging har gjort.

– Dette gir en annen type informasjon som kan ha stor nytteverdi i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Del