Entydig adressering innen en kommune eller et adresseringsområde er viktig for alle som skal finne frem på steder der de ikke er kjent. Men aller viktigst er det å ha entydige adresser sett i et beredskapsperspektiv. Manglende entydighet vil skape utfordringer for nødetatene ved utrykning i forbindelse med skader/ulykker, brann eller kriminalitet.

Andre vil også få utfordringer hvis en adresse ikke er entydig. For eksempel vil transportnæringen få utfordringer ved planlegging og optimalisering av kjøreruter. Det kan bli vanskelig å finne frem - for alle.

Viktig for registrene

I tillegg er entydige begrep viktig for ulike registre, som folkeregisteret, enhetsregisteret, Vegvesenet og Posten med flere. Entydige benevnelser og koder benyttes som koblingsnøkkel mellom personer og adresser, i tillegg til ruteplanlegging og navigasjonsløsninger, for å nevne noen eksempel. Entydighet eller unike benevnelser er viktig for registrering og utveksling mellom dataregistre.

Unik identifikasjon

Entydige adressenavn og -koder innenfor en kommune gir hver enkelt adresse en unik identifikasjon. En veg som krysser en kommunegrense, kan ha samme adressenavn og -kode i begge kommunene. Med kommunenummer i tillegg kan en se i hvilken kommune deler av vegen ligger, samtidig som en kan se at dette er samme veg, som går gjennom flere kommuner. Dette er opplysninger som brukes i navigasjonsløsninger.

Adressering ved kommunereguleringer

Ved en kommunesammenslåing, eller kommunegrensejustering, vil en i stor grad oppleve utfordringer med like adressenavn og -koder. De fleste kommuner har adressenavn som Fjellvegen, Storgata, Skolevegen, Kirkegata osv. Tilsvarende vil en oppleve at det forekommer like adressekoder.

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse. Matrikkelforskriften sier at adressenavn og -kode skal være entydige innenfor kommunen. Derfor må kommuner som er omfattet av kommunereguleringer, sammenslåing eller grensejusteringer, sjekke hvorvidt det finnes like forekomster av adressenavn og -koder i den nye kommunen som skal oppstå.

De må også sjekke hvorvidt det finnes lokale adresseforskrifter og vurdere om disse skal videreføres eller sees under ett, hvis det finnes føringer for adressering i flere av kommunene.

Alle disse oppgavene kan du lese mer om i sjekklista som du finner på nettsidene våre. Her er hver oppgave beskrevet med råd og tips, samt tidspunkt for når oppgaver må være ferdigstilt.

Gå til sjekklista for kommune- og fylkessammenslåing

Les mer på våre veiledningssider for adressering i kommunene

Oversiktsfiler over vedtatte adresseendringer

Nedenfor følger oversikt fra kommuner med informasjon om hvordan veinavn, husnummer og adressekoder endres i forbindelse med kommunesammenslåinger. Innholdet i listene er utarbeidet av hver enkelt kommune, ut fra mal laget av Posten Norge og utvalgte kommuner. Posten følger opp arbeidet, kontakt Frode Wold i Posten for spørsmål; frode.wold@posten.no.

Det er ønskelig fra Posten og andre aktører at kommunenes filer blir publisert sammen med annen relevant informasjon om reformene på Kartverkets nettsider. Kartverket distribuerer lister fortløpende basert på innsendt materiale, men står ikke inne for innholdet eller fullstendigheten i listene.

For å sikre kvalitet i matrikkeldataene med de endringene som følger av reformene, anbefaler Kartverket at eksterne aktører vurderer bruk av teknisk løsning Marty.

Kommunenavn Filformat
0104 - Moss kommune PDF Excel (.xlsx)
0122 - Trøgstad kommune PDF Excel (.xlsx)
0123 - Spydeberg kommune PDF Excel (.xlsx)
0124 - Askim kommune PDF Excel (.xlsx)
0125 - Eidsberg kommune PDF Excel (.xlsx)
0136 - Rygge kommune PDF Excel (.xlsx)
0138 - Hobøl kommune PDF Excel (.xlsx)
0220 - Asker kommune PDF Excel (.xlsx)
0226 - Sørum kommune PDF Excel (.xlsx)
0227 - Fet kommune PDF Excel (.xlsx)
0231 - Skedsmo kommune PDF Excel (.xlsx)
0602 - Drammen kommune PDF Excel (.xlsx)
0625 - Nedre Eiker kommune PDF Excel (.xlsx)
0627 - Røyken kommune PDF Excel (.xlsx)
0628 - Hurum kommune PDF Excel (.xlsx)
0704 - Tønsberg kommune PDF Excel (.xlsx)
0711 - Svelvik kommune PDF Excel (.xlsx)
0713 - Sande kommune PDF Excel (.xlsx)
0715 - Holmestrand kommune PDF Excel (.xlsx)
0716 - Re kommune PDF Excel (.xlsx)
0822 - Sauherad kommune PDF Excel (.xlsx)
1001 - Kristiansand kommune PDF Excel (.xlsx)
1017 - Songdalen kommune PDF Excel (.xlsx)
1027 - Audnedal kommune PDF Excel (.xlsx)
1032 - Lyngdal kommune PDF Excel (.xlsx)
1102 - Sandnes kommune PDF Excel (.xlsx)
1103 - Stavanger kommune PDF Excel (.xlsx)
1142 - Rennesøy kommune PDF  
1243 - Os kommune PDF Excel (.xlsx)
1245 - Sund kommune PDF Excel (.xlsx)
1246 - Fjell kommune PDF Excel (.xlsx)
1256 - Meland kommune PDF Excel (.xlsx)
1259 - Øygarden kommune PDF Excel (.xlsx)
1263 - Lindås kommune PDF Excel (.xlsx)
1418 - Balestrand kommune PDF Excel (.xlsx)
1419 - Leikanger kommune PDF Excel (.xlsx)
1430 - Gaular kommune PDF Excel (.xlsx)
1432 - Førde kommune PDF Excel (.xlsx)
1439 - Vågsøy kommune PDF Excel (.xlsx)
1443 - Eid kommune Ingen  endring  
1444 - Hornindal kommune PDF Excel (.xlsx)
1502 - Molde kommune PDF Excel (.xlsx)
1504 - Ålesund kommune PDF Excel (.xlsx)
1519 - Volda kommune PDF Excel (.xlsx)
1523 - Ørskog kommune PDF Excel (.xlsx)
1543 - Nesset kommune PDF Excel (.xlsx)
1545 - Midsund kommune PDF Excel (.xlsx)
1546 - Sandøy kommune PDF Excel (.xlsx)
1548 - Fræna kommune PDF Excel (.xlsx)
1551 - Eide kommune PDF Excel (.xlsx)
1579 - Hustadvika kommune PDF Excel (.xlsx)
1805 - Narvik kommune PDF Excel (.xlsx)
1852 - Tjeldsund kommune PDF Excel (.xlsx)
1927 - Tranøy kommune PDF Excel (.xlsx)
5001 - Trondheim kommune PDF Excel (.xlsx)
5005 - Namsos kommune PDF Excel (.xlsx)
5013 - Hitra kommune PDF Excel (.xlsx)
5015 - Ørland kommune Ingen endring  
5017 - Bjugn kommune PDF Excel (.xlsx)
5030 - Klæbu kommune PDF Excel (.xlsx)
5050 - Vikna kommune PDF Excel (.xlsx)