Entydig adressering innen en kommune eller et adresseringsområde er viktig for alle som skal finne frem på steder der de ikke er kjent. Men aller viktigst er det å ha entydige adresser sett i et beredskapsperspektiv. Manglende entydighet vil skape utfordringer for nødetatene ved utrykning i forbindelse med skader/ulykker, brann eller kriminalitet.

Andre vil også få utfordringer hvis en adresse ikke er entydig. For eksempel vil transportnæringen få utfordringer ved planlegging og optimalisering av kjøreruter. Det kan bli vanskelig å finne frem - for alle.

Viktig for registrene

I tillegg er entydige begrep viktig for ulike registre, som folkeregisteret, enhetsregisteret, Vegvesenet og Posten med flere. Entydige benevnelser og koder benyttes som koblingsnøkkel mellom personer og adresser, i tillegg til ruteplanlegging og navigasjonsløsninger, for å nevne noen eksempel. Entydighet eller unike benevnelser er viktig for registrering og utveksling mellom dataregistre.

Unik identifikasjon

Entydige adressenavn og -koder innenfor en kommune gir hver enkelt adresse en unik identifikasjon. En veg som krysser en kommunegrense, kan ha samme adressenavn og -kode i begge kommunene. Med kommunenummer i tillegg kan en se i hvilken kommune deler av vegen ligger, samtidig som en kan se at dette er samme veg, som går gjennom flere kommuner. Dette er opplysninger som brukes i navigasjonsløsninger.

Adressering ved kommunereguleringer

Ved en kommunesammenslåing, eller kommunegrensejustering, vil en i stor grad oppleve utfordringer med like adressenavn og -koder. De fleste kommuner har adressenavn som Fjellvegen, Storgata, Skolevegen, Kirkegata osv. Tilsvarende vil en oppleve at det forekommer like adressekoder.

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse. Matrikkelforskriften sier at adressenavn og -kode skal være entydige innenfor kommunen. Derfor må kommuner som er omfattet av kommunereguleringer, sammenslåing eller grensejusteringer, sjekke hvorvidt det finnes like forekomster av adressenavn og -koder i den nye kommunen som skal oppstå.

De må også sjekke hvorvidt det finnes lokale adresseforskrifter og vurdere om disse skal videreføres eller sees under ett, hvis det finnes føringer for adressering i flere av kommunene.

Alle disse oppgavene kan du lese mer om i sjekklista som du finner på nettsidene våre. Her er hver oppgave beskrevet med råd og tips, samt tidspunkt for når oppgaver må være ferdigstilt.

Gå til sjekklista for kommune- og fylkessammenslåing

Les mer på våre veiledningssider for adressering i kommunene