DatoMelding
16.10.2019 Eksternt testmiljø for Marty stenges 9. desember
I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene ved årsskiftet, gjør vi oppmerksom på at det eksterne testmiljøet til Marty som har vært tilgjengelig siden april 2019, blir stengt den 9. desember.
Produksjonsmiljøet til Marty er tilgjengelig i perioden, og vil bli varslet i god tid før det stenges på nyåret.
15.10.2019 Brukerhåndtering i matrikkelen
Samtlige brukerne vil bli håndtert maskinelt av Kartverket i forbindelse med gjennomføring av reformene i matrikkelen i slutten av desember 2019. Alle eksisterende brukere i matrikkelen vil få de nødvendige tilganger i ny og sammenslått kommune. Det samme gjelder tilganger for kommuner som får nytt kommunenummer som følge av regionreformen.  

Dette innebærer at:
• Det vil bli kjørt en brukerpatch mot matrikkel produksjon i forbindelse med de tekniske kjøringene i jule- og nyttårshelgen. Bruker vil da få tilgang til nye kommuner. Patchen endrer også oppstartkommune i klienten for brukere i ny og sammenslått kommune.
• Endringsloggbrukere for kommuner som endrer kommunenummer i forbindelse med kommuneendringene i 2019/2020 vil automatisk få tilgang ny kommune og til kommunen(e) som utgår. Brukernavnet forblir uendret.
• Hvis behov for tilgang til sammenslåingskommuner før 1.1.2020, følger vanlige rutiner via matrikkelhjelp.
11.10.2019 Uthenting til Marty produksjon er i gang
Vi har startet prosessen med å etablere Marty for produksjon, med de 311 involverte kommunene. Vi er iht. våre planer, og planlegger produksjonssetting senest den 22. oktober som kommunisert tidligere.
13.08.2019 Grunnbokens testmiljø (https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/) oppdateres i uke 33. Testmiljøet baseres på en kopi fra grunnboken den 19. mai 2019.

Det må påberegnes noe nedetid i perioden miljøet oppdateres med nyere data.

12.08.2019 Viser til melding under datert 08.08.2019.

Vi har tekniske utfordringer i forbindelse med oppdateringer av det eksterne Marty-testmiljøet. Vi jobber med saken. Beklager ulempene dette medfører.

Marty-testmiljø skal nå være tilgjengelig. Ta kontakt hvis fortsatt problemer.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

08.08.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 blir oppdatert med nye testdata i slutten av uke 32

Marty-testmiljø med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger blir oppdatert med nyere data i slutten av uke 32. Det må påberegnes nedetid torsdag og fredag i forbindelse med oppdateringen.
Vi har noen kjente mangler i miljøet fortsatt, som i hovedsak skyldes pågående matrikkelarbeid og kvalitetsheving av matrikkel og grunnbok som utføres av kommunene som lokal matrikkelmyndighet.
Testmiljøet baserer seg på en kopi av matrikkelen den 19. mai 2019. Vi gjør oppmerksom på at miljøet i sin helhet fortsatt ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020. 

Link til Marty-testmiljø er: https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til www.test.matrikkel.no. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt. JSON-fil med tilsvarende datagrunnlag som testmiljøet er også tilgjengelig, og oppgis på forespørsel.

For mer informasjon om teknisk løsning Marty, se: https://kartverket.no/marty.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

10.07.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020

Viser til melding av 13.05.2019 under.
Det eksterne testmiljøet med nye testdata som opprinnelig var planlagt oppdatert i uke 28 er dessverre forsinket. Ny plan er uke 32.
Årsaken er at vi ønsker å sikre datakvaliteten i endringsloggen ytterligere før miljøet blir oppdatert, samt ferieavvikling internt.

05.07.2019 Matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2019

Se her for mer informasjon
02.07.2019 Marty er planlagt satt i produksjon 22. oktober 2019

Se her for mer informasjon

13.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 planlegges oppdatert med nye testdata i uke 28

Marty-testmiljø (https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel) med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved årsskiftet 2019/2020, planlegges oppdatert i uke 28.

Testmiljøet vil ha med endringene som kommer i matrikkel versjon 3.15 og datagrunnlaget vil baseres på en kopi fra matrikkelens produksjonsmiljø fra 19. mai 2019.

Det vil benyttes oppdaterte regelsett, men det er fortsatt ikke endelig slik de nye kommune faktisk vil bli 01.01.2020.

Grunnbokens testmiljø (https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/)  vil oppdateres i uke 27 og vil også baseres på en kopi fra grunnboken 19. mai.

Det må påberegnes nedetid i perioden testmiljøene oppdateres med nyere data.

03.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig igjen

Eksternt Marty-testmiljø, https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel, med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved kommende årsskifte, er oppe igjen.

Feilen er rettet slik at testmiljøet nå er tilgjengelig. Vi har lokalisert feilsituasjonen til uthenting av endringslogg via endringslogg APIet. Vi vil også se på ytterligere forbedringer slik at dette ikke inntreffer igjen.

02.05.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er ikke tilgjengelig

Eksternt Marty-testmiljø, https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel, med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger ved kommende årsskifte, er nede.

Vi har problemer med serveren, og feilsøking pågår. Informasjon om når systemet er tilgjengelig igjen, vil bli gitt.

For mer informasjon om det eksterne Marty-testmiljøet, se melding datert 11.04.2019.

30.04.2019 Eksternt testmiljø for grunnbok med kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig

Miljøet baserer seg på dump fra grunnbok 6. januar 2019, og inneholder alle landets kommuner. Vi gjør oppmerksom på at testmiljøet i sin helhet ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020.

Link til testmiljøet for grunnbok er: https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/
IP-adresse: 159.162.103.128

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til etgltest. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

12.04.2019 Informasjon fra Statistisk sentralbyrå i forbindelse med kommune- og regionreformene 2020

1. januar 2020 må nye kommuner og regioner være registrert I Enhetsregisteret.  Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for å registrere virksomhetene og strukturen i offentlig forvaltning i Enhetsregisteret.

Det er svært viktig at nye kommuner/regioner fastsetter ny struktur, oversikt over virksomheter som skal videreføres, nye virksomheter og virksomheter som skal slettes så snart som mulig. SSB må ha tilsendt denne informasjonen senest 1. september 2019.

I begynnelsen av februar sendte SSB ut en e-post til alle involverte kommuner/fylker med informasjon om struktur og virksomheter i kommunene/fylkene per 1. februar 2019, samt en beskrivelse av hvordan de melder ny struktur.

Hvis noen kommuner/fylker ikke har mottatt denne informasjonen, eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med SSB på vof@ssb.no.

11.04.2019 Eksternt Marty-testmiljø for kommune- og fylkessammenslåingene 2019/2020 er tilgjengelig

Marty-testmiljø med de 311 kommunene som er involvert i kommune- og regionsammenslåinger er tilgjengelig. Vi gjør oppmerksom på at testmiljøet i sin helhet ikke baserer seg på korrekte regelsett for slik kommunene faktisk skal bli 1. januar 2020. Vi har noen kjente feil, som skal rettes til Marty produksjon:

  • Noen kommuner er ikke helt komplette med antall aktive matrikkelenheter.
  • I kommune 4205 Lindesnes og 1806 Narvik har vi tilfeller av sekssifrede adressekoder.
  • Det er en mangel i endringsloggen for bruksenheter. Det vil ikke være oppdateringsendringer som peker på ny kommune for alle bruksenheter. Følgen av dette er at det kun er ved å lese gammel og ny kommune, eller oppdateringsendringer og identendringer, at brukere av endringsloggen vil få alle bruksenheter for de involverte kommunene. Dette rettes til matrikkelversjon 3.15.

Link til Marty-testmiljø er:
https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel
IP-adresse 159.162.103.99
SSL-port 443 for grensesnittene / lese ut endringene. Port 443 vil inneholde kun kommuner som er involvert i kommuneendring.

Brukernavn og passord til testmiljøet er det samme som dere benytter ved pålogging til www.test.matrikkel.no. Hvis problemer med pålogging, ta kontakt.

JSON-fil med tilsvarende datagrunnlag som testmiljøet er også tilgjengelig, og oppgis på forespørsel.

For mer informasjon om teknisk løsning Marty, se: https://kartverket.no/marty.

Kontaktinformasjon til våre prosjektmedarbeidere:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no

09.04.2019 Avis om kommune- og regionreformene

I informasjonsavisen, som var innstikk i Kommunal Rapport 4. april, kan du som jobber reformene få tips, råd, inspirasjon og faglig påfyll. Du kan lese mer om de store mulighetene som reformen gir, med bedre digitale tjenester, bedre datagrunnlag og digitale løft i kommunene. Men også tekniske utfordringer er berørt, med eksempler på løsninger.

Les avisen her.

26.03.2019 Ingen produksjon av parameterfiler - bruk Marty

Ved tidligere kommune- og fylkesreguleringer har Kartverket tilgjengeliggjort parameterfiler for endringene som skjer ved de respektive årsskiftene.

På grunn av omfang og kompleksitet ved årsskifte 2019/2020 vil dette ikke bli gjort i år. Aktører som har behov for tilgang til matrikkeldata før endringene trer i kraft 1.1.2020, oppfordres til å lese endringslogg fra Marty. Les mer om den tekniske løsningen for kommuneendringer Marty.

22.03.2019 Samordningsforum - referat

Møtereferat fra Samordningsforum 18. mars 2019 er publisert.

21.03.2019 Erfaringsutveksling

Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre.

Kartverket etablerer et prosjektrom i systemet Jira, der all informasjonen samles på et sted. Her kan alle lett koble seg på uten at det trengs noen programvare, som må installeres.

Dersom dere ønsker tilgang til dette prosjektrommet, ta kontakt med:

  • Bente Helen Michelsen, bente.helen.michelsen@kartverket.no
    eller
  • Bernt Audun Strømsli, bernt.audun.stromsli@kartveket.no