Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt brev til alle fylkesmannsembetene, hvor de ber om at det ikke fattes ytterligere vedtak om grensejusteringer med virkning fra 1. januar 2020. Departementet uttrykker at dette er nødvendig for en vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene i berørte kommuner, samt for å sikre dataflyten mellom nasjonale registre.

16 vedtak om justering av kommunegrenser

Ved behandlingen av kommune- og regionreformene 8. juni 2017 vedtok Stortinget 43 kommunesammenslåinger og 6 fylkessammenslåinger som trer i kraft 1. januar 2020. I tillegg er det 16 vedtak om justering av kommunegrenser med virkning fra samme tidspunkt.

Fylkesmennene har myndighet til å fatte vedtak i mindre saker om grensejustering der det er enighet mellom berørte kommuner. Andre vedtak om grensejusteringer, blir behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). For å få en vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene, ber nå KMD at fylkesmennene stiller ytterligere vedtak om grensejusteringer i bero.

Store datamengder og kompleksitet

Mange av de vedtatte grensejusteringene som er vedtatt av både KMD og fylkesmennene er involvert i en kommunesammenslåing. Det gjør dette arbeidet enda mer komplekst, da områder i en kommune skal deles og flyttes til andre kommuner eller kommuner som er i sammenslåing. Det er store datamengder og mange detaljer som skal på plass i matrikkel og grunnbok, samt andre nasjonale registre ved overgangen fra 31. desember 2019 til 1. januar 2020. For å sikre en god gjennomføring til 2020 må alle data som berøres av grensejusteringene være på plass i god tid før årsskiftet.