Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» er laget av Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag for Miljødirektoratet og ble publisert 9. september 2015.

Rapporten «Sea Level Change for Norway»

– Dette er et resultat av et samarbeid mellom nasjonens fremste forskere på området. Rapporten sammenfatter det meste av nåværende kunnskap om havnivået i Norge, sier Per Erik Opseth, direktør i geodesidivisjonen i Kartverket.

Resultater for norskekysten

Hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stormflo, er hovedmomentene i rapporten. Resultatene er basert på oppdaterte data fra klimapanelet i FN sin femte hovedrapport, og er nedskalert til å gjelde for norske kystområder.

I tillegg til nye framskrivninger (fremtidige beregninger) for havnivåendringer fram mot år 2100, inneholder rapporten nye tall for fremtidige ekstremverdier for nesten alle kystkommunene i landet.

Tallene for din kommune finner du på Se havnivå

Rapporten inneholder de offisielle tallene for kommunene. Beregninger for framtidig havnivåendring langs norskekysten er også tilgjengelig på webtjenesten Se havnivå. Tallene presenteres i en figur som viser framskrivninger for framtidig havnivå for årene fram til 2100, sammenlignet med perioden 1996–2005, for stedet du søker på.

Hvordan havnivåendringen blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover. Figuren viser derfor beregninger for framtidig havnivå for tre ulike utslippsscenarioer som beskrives i den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Anbefalte tall fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i planleggingsformål, fra veilederen «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» (pdf), presenteres også.

Sikrere resultater enn tidligere

Sammenliknet med havnivårapporten fra 2009, som baserte seg på globale framskrivninger, gir de regionale modellresultatene som brukes i denne rapporten et mer fysisk korrekt grunnlag for de regionale estimatene.

Det, så vel som bedre forståelse og bredere og nyere datagrunnlag, gir betydelig sikrere resultater.

Les mer om framtidig havnivå langs norskekysten.